100 phím tắt PowerPoint đơn giản hóa công việc

Hãy sẵn sàng để trở nên năng suất hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn với 100 phím tắt tốt nhất cho PowerPoint dưới đây

Phím tắt cơ bản

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Thanh ribbon

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Di chuyển trong hộp văn bản

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Di chuyển giữa các Trang trình bày

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Lựa chọn

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Sao chép và dán

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Định dạng văn bản

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Bình luận

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Xem và thu phóng

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Ký hiệu

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Xóa

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Chèn

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Menu Help

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Đối tượng-Chuyển động và Lựa chọn

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Định dạng đối tượng

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này

Trình chiếu

Dễ Dàng Hoá Công Việc Với 100 Phím Tắt Powerpoint Này