Bảo hành

Tất cả trung tâm bảo hành của Skyworth trên toàn quốc đều được đào tạo và chỉ sử dụng linh kiện chính hãng Skyworth trong
mọi hoạt động sửa chữa.

(Nhập số seri trên thẻ bảo hành, sau đó click tra cứu để lấy dữ liệu)

Kết quả

Số Seria:
Mã hàng hoá:
Tên hàng hoá:
Số tháng bảo hành:
Số ngày bảo hành còn lại:
Tên kho: